BULLETIN  SEAH

14 / 2005

 

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno


   Vážení a milí přátelé, členové SEAH a příznivci elektroakustické hudby,

všem na internetu dostupným členům naší Společnosti byla zaslána tato smutná zpráva:


Předmět: zpráva o úmrtí

Od: Rudolf Ruzicka

Datum: Mon, 07 Mar 2005 20:29:01

 

Přátelé, kolegové, členové SEAH,

dne 1. března nás navždy opustil dr.Miroslav Kaduch, dlouholetý člen výboru SEAH a soutěžní poroty Musica Nova, autor Osobního slovníku elektroakustických skladatelů a muzikologů a mnoha dalších publikací a článků o elektroakustické a počítačové hudbě. Pohřeb se koná pozítří 9. března.

Čest jeho památce!

R.Růžička, předseda výboru SEAH

 


 
PhDr. Miroslav Kaduch, CSc.

27.5.1938 – 1.3.2005

 

Českou muzikologii postihla citelná ztráta. 1.března nás po dlouhé nemoci navždy opustil hudební vědec, recenzent, kritik a publicista dr.Miroslav Kaduch. V r.1967 ukončil svá studia hudební vědy na Filosofické fakultě tehdejší Univerzity J.E.Purkyně v Brně, r.1971 obhájil doktorskou disertaci, kandidaturu věd o umění získal r.1979. Řadu let působil jako pedagog na Lidové konzervatoři v Ostravě, kde vyučoval teorii a dějiny hudebního umění.

Svůj vědecký zájem věnoval dr.Kaduch specifickým otázkám ortografie hudby XX.století, soustavně se zabýval obecnou problematikou elektroakustické a computerové hudby, soustřeďoval se na významový přínos umělé inteligence a virtuální reality. Byl dlouholetým členem výboru Společnosti pro elektroakustickou hudbu a poroty mezinárodní soutěže "Musica Nova", autorem dvou vydání osobního slovníku skladatelů a muzikologů "Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994" a mnoha dalších publikací a článků, mj. "Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů" (1989), "Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby" (1997). Pravidelně se svými referáty a diskusními příspěvky zúčastňoval mezinárodních konferencí a seminářů, mj. "Hudba a matematika", "Aplikace umělé inteligence". Já mu vděčím za řadu textů s rozbory mých skladeb a rozsáhlou monografii "Rudolf Růžička skladatel avantgardní současnosti" (1999).

Dr.Kaduch se zasloužil o rozvoj, propagaci a prosperitu české alternativní hudební tvorby, jakou je soudobá artificiální elektroakustická a počítačová hudba. Jeho pracovitost a aktivní přístup k řešení výzkumných cílů zůstane vzorem pro mnoho jeho následovníků.

 

Rudolf Růžička

    Tento nekrolog o skonu přítele a kolegy dr.Kaducha byl ve výrazné smuteční úpravě otisknut v časopise „Hudební rozhledy“, roč.58 / 2005, čís.4, str.26. Stručný text nepostihl všechny Kaduchovy zásluhy o prosperitu naší Společnosti, kterou ukončil jeho neúspěšný boj se zákeřnou nemocí. Nedal o nemoci nikomu z nás vědět, v poslední době se již nezúčastňoval akcí SEAH, ani práce v porotě „Musica Nova“, jíž se účastnil při všech soutěžích od jejich obnovení po r.1990. Říkal nám, že si chce užívat důchodu…Vedení naší Společnosti se rozhodlo udělit in memoriam
PhDr. Miroslavu Kaduchovi, CSc.
za jeho zásluhy o českou elektroakustickou hudbu
čestné členství ve Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

Čest jeho památce !*   *   *   *   *

 


 
    Již čtrnáctým číslem našeho "BULLETINU SEAH", které jsme zahájili tak smutnou zprávou, pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení, určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránce SEAH v HIS na adrese: http://www.musica.cz/seah .

 

   V bulletinu již tradičně uvádíme aktualizovaný seznam všech členů SEAH, výsledky poslední soutěže "MUSICA NOVA 2004", vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA 2005", informace o koncertech i aktivitách našich členů apod.

   Vedení SEAH se rozhodlo nadále nevybírat členské příspěvky, protože jejich úhrada jen několika členy je nespravedlivá vůči ostatním členům. Zveřejňování tohoto bulletinu a jiných materiálů SEAH bude realizováno převážně ve formě internetových stránek. Výtisky v počtu cca 10 ks budou sloužit k uložení ve veřejných knihovnách a v archivu SEAH, kde budou k nahlédnutí všem zájemcům. Nezbytná úhrada poštovních aj. poplatků bude hrazena ze zisků z poplatků účastníků v soutěži Musica Nova, kterou pořádá SEAH. Dobrovolné dary, sponzorské, nadační a grantové příspěvky je možné nadále zasílat bankovním převodem na účet naší SEAH: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís.účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, a.s., Koněvova 4, PRAHA 3. Na tento účet je možné zasílat příspěvky a dary také v cizí měně (swift code CSPOCZPP).


   V každém čísle Bulletinu připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich zařazování na přednášky, konference a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH o nové skladby. Uvítáme také informace o významných (zejm. zahraničních) provedeních EA skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu. Všechny údaje můžete zasílat klasickou poštou (písemně nebo na disketách či CD), příp. i elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fi.muni.cz).

    Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU            

 

            
        Lenka Dohnalová, manažerka SEAH                      Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   

Praha dne 30.července 2005.

 

 

 

Adresář členů SEAH k 1.6.2005Čestní  členové  SEAH

Eduard Herzog          in memoriam

Miroslav Kaduch       in memoriam

Karel Odstrčil           in memoriam

Jiří Hanousek               A.Bebel Str. 7, D-63486 Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/6181/76782, hanousek@t-online.de

Miroslav Hlaváč        Zelenečská 26, 198 00 Praha 9, tel.281860588

Alois Piňos                Borodinova 12, 623 00 Brno, tel.547382301, 603110156, lidpinos@volny.cz

 

Řádní  členové  SEAH


Rafael Brom             Kloboukova 2203, 143 60 Praha 4

Daniel Brožák           Leustetten 17, D-83416 Saaldorf, BRD, tel.0043/664/4948299, brozak@t-online.de

Taťána Bublíková     Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 24014083

Karel Cón                 Kamenná čtvrť 20, 620 00 Brno

Zdeňka Čechová       Litvínovská 520, 190 00 Praha 9, tel.286885907, cechova.zdenka.dr@seznam.cz

Wanda Dobrovská    Laudova 1018, 163 00 Praha 6, tel.235311589, wanda.dobrovska@rozhlas.cz

Lenka Dohnalová      Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.222540809, 603584218, lenka.dohnalova@divadlo.cz

Jarmila Doubravová  Počernická 82, 108 00 Praha 10, tel.2774974

Aleš Dvořák             Uralská 3,160 00 Praha 6, tel.23124409, 602316329

Juraj Ďuriš                    Švabinského 16, 851 01 Bratislava, SR, tel.00421/257273498, duris@mbox.bts.sk

Stanislav Filip            Cejl 90, 600 00 Brno, tel.545215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov         Svojšovická 2876/32, 140 00 Praha 4, tel.2766276

Daniel Forró             Luční 40, 616 00 Brno, tel.541243076, 602754583, danfor@jamu.cz

Jozef  Gahér             Solivarská 4, 821 03 Bratislava, SR, tel.00421/243333955, jozef61529@yahoo.com

Miloš Haase              V Olšinách 2012, 100 00 Praha 10, tel.274819719, 602322612, milos.haase@spojprojekt.cz

Radomil Hertl           U svobodárny 7/1071, 190 00 Praha 9

Jan Jára                    Lesní 1675, 370 06 České Budějovice, tel.603456765, jara@pf.jcu.cz

Marta Jiráčková       Ve Střešovičkách 2294/45, 169 00 Praha 6, tel.224324096,606390320, marta.jirackova@volny.cz

Jan Jirásek               Kytínská 1188, 102 00 Praha 10, tel.274863588, 777237733, jirasek@uochb.cas.cz

Čestmír Kadlec         Český rozhlas, Nám.Míru 10, 320 70 Plzeň, tel.603966209, ckadlec@volny.cz

Afrodita Katmeridu    Sokolovská 230, 190 00 Praha 9, tel.603182679, katmeridu@volny.cz

Petr Klán                  Herčíkova 11, 620 00  Brno

Ivan  Klúčovský       Kamínky 15, 603 00 Brno, tel.547218411, 603276245, michaal.mays@volny.cz

Jaroslav Kolda          Valtická 38, 691 41 Poštorná

Jiří Kollert,               Voskovcova 1075/51, 152 00 Praha 5, tel.25817689, kollert@h.amu.cz

Pavel Kopecký         Střížkovská 80, 180 00 Praha 8, tel.283842482, 721913063, p.kopecky@atlas.cz

Michal Košut            Třískalova 10, 638 00 Brno-Lesná, tel.548520860, 732716317, 834@mail.muni.cz

Jaroslav Krček          Nad Bertramkou 4, 150 00 Praha 5, tel.2542437

Milan Křivohlavý      Egyptská 649, 160 00 Praha 6, tel.2368932

Petr Křížek               Krajánkova 6, 141 00 Praha 4, mobil 603776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera          Jižní II. 778, 141 00 Praha 4, tel.2766326

Ivan Kurz                  Štefánikova 50, 150 00 Praha 5, tel.2551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov            Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová          V Olšinách 2012, 100 00 Praha 10, tel.274819719, 607272869, loudova@h.amu.cz

Zdeněk Lukáš           Murmaňská 13, 100 00 Praha 10, tel.2743294

Peter Machajdík       Hagarova 13, 831 01 Bratislava, SR, tel.00421/244881173, info@machajdik.de

Josef Marek             Kováků 11, 150 00 Praha 5, tel.251566314,606523499, josef.marek@sendme.cz

Zbyněk Matějů         Kloboukova  2163, 149 00 Praha  4, tel.272932533, zb.mateju@volny.cz

Vlastislav Matoušek Jagellonská 21, 130 00 Praha 3, tel.222723219, 732272217, vlastislav@volny.cz

Ivo Medek               Sirotkova 67, 616 00 Brno, tel.549249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek   Milchbuckstr.57, CH-8057 Zürich, Schweiz, tel.0041/763451146, bohdan@mikolasek.cz

Vojtěch Mojžíš          Pod vlastním krovem 23, 182 00 Praha 8, tel.286884295, mojzisovi@centrum.cz

Lubomír Müller         U dálnice 157, 664 81 Ostrovačice, tel.546427293

Jaroslav Mužík          Poljanovova 3158, 143 00 Praha 4, tel.24014064

Tomáš Odstrčil         Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 24014083

Otakar Olšaník         Kosmákova 30, 615 00 Brno, tel/fax 5538894

Mikuláš Piňos            Borodinova 12, 623 00 Brno, 547382301

Miroslav Pudlák        HIS, Besední 3, 118 00 Praha 1, tel.257312422, 220610193, pudlak@hisvoice.cz

Petr Randula             Kunická 33, 102 00 Praha 10, tel.271961253, 602313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek           Badeniho 5, 160 00 Praha 6, tel.233321299, 603417932, rrejsek@cro.cz

Vlado Rusko             Plavecká 3, 120 00 Praha 2, tel.224222175, vrusko@rozhlas.cz

Rudolf Růžička         Šeříková 32, 637 00 Brno, tel.541220174, ruzicka@fi.muni.cz

Kateřina Růžičková    Kounicova 42, 602 00 Brno, tel.549251361, 603568845

Václav Rysl              Valentova 1729, 140 00 Praha 4, tel.27924551

Milan Slavický          Lukešova 39, 142 00 Praha 4, tel.244471567, milan.slavicky@iol.cz

Eduard Spáčil            Litohlavy 15, 337 01 Rokycany, tel.371725227, 603418130, edys@atlas.cz

Václav Syrový           U smaltovny 20, 170 00 Praha 7, tel.2800080, syrovy@h.amu.cz

Karel Šimandl           Slovanská 106, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice, tel.353332646, k.simandl@centrum.cz

Jaroslav Šťastný        Osvobození 3, 679 04 Adamov 3, tel.516447314, p.graham@email.cz

Miloš Štědroň           Marešova 10, 602 00 Brno, tel.541247122, stedron@phil.muni.cz

Emil Viklický            Letohradská 36, 170 00 Praha 7, tel.2378051, emil@viklicky.com

Tomislav Vitchev      Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                  Chmelová 2812/5, 106 00 Praha 10, tel/fax 272651030

Petr Wajsar               Luční 298, 252 43 Průhonice, tel.26775064

Libor Zajíček            Běhounkova 2306, 155 00 Praha 5

Vít Zouhar                     Střední Novosadská 52, 779 00 Olomouc, tel.603822402, zouhar@risc.upol.cz


Pokud  došlo u některého z našich členů ke změně adresy, telefonního čísla nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat.*   *   *
        Připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

45 let:  I.Klúčovský (M.Mays)    50 let:  J.Jirásek     55 let:  E.Spáčil     

80 let slaví čestný člen SEAH  Alois Piňos

 

 

 

 

        Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší elektroakustické hudby, kteří už nejsou mezi námi:

Karel Odstrčil by se letos dožil 75 let     Zbyněk Vostřák zemřel před 20 roky

Miloslav Ištvan zemřel před 15 roky

 

 

 

 

*   *   *   *   *

 

 

        Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2004". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její výsledný protokol:

 

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

Ministry of Culture, Prague City Administration, Foundation Czech Music Fund,
Music
Foundation OSA, Under the auspices of Czech Music Council

FINAL PROTOCOL
International Electroacoustic Music Competition
MUSICA NOVA 2004

Jury: Rainer Bürck,Lenka Dohnalová,Juraj Ďuriš,Pavel Kopecký,Rudolf Růžička

121 pieces were considered from 29 countries

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)

First Prize
Roderik de Man (Holland) Music, when soft voices die….

 

Honorary Mention

Antonio Ferreira (Portugal) Evidence of things unseen

 

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

 

First Prize

Malle Maltis (Estonia) Res

Honorary Mentions

Myrto Korkokiou & Apostolos Loufopoulos (Greece) 59 Winds

Roderik de Man (Holland) Cordes Invisibles

 

Special Award for Czech Composition

Lucie Vitásková Ringing colours

 Honorary Mentions for Czech Composition

Michaal Mays Parasites Paradise

Michal Rataj Rely-Relay-Relation

Special Award for Composition by Young Composer

not awarded

 

 Lenka Dohnalová             Rudolf Růžička

director of the competition                     president of the jury

MUSICA NOVA 2004, SEAH - Praha, Czech Republic

Praha - Prague, November 7, 2004

 

     Společnost elektroakustické hudby uspořádala Koncert z vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2004 za přítomnosti oceněných autorů dne 20. prosince 2004 v divadle Inspirace – HAMU v Lichtenštejnském paláci v Praze s průvodním slovem ředitelky soutěže dr.Lenky Dohnalové. Při této příležitosti byly autorům předány kompaktní disky s nahrávkami vítězných děl a CD-R se skladbami finalistů. Všechny nahrávky, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2004 jsou uloženy ve zvukovém archivu FAMU (u P.Kopeckého), kde se v posledních letech schází porota k hodnocení soutěžních snímků, a v kanceláři SEAH na Radlické 99 v Praze.

 

     Vítězným skladbám ze soutěže Musica Nova 2004 byl věnován pořad Českého rozhlasu, stanice "Vltava" dne 3.června 2005 ve 23:15 s průvodním slovem R.Růžičky v rámci série pořadů brněnské redakce „Musica Nova – ze soutěže elektroakustické hudby“. Zazněly skladby M.Maltisové, R.de Mana, M.Mayse, M.Rataje a L.Vitáskové.


*   *   *


Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2005". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na internetové stránce soutěže
http://www.musica.cz/musnova/indexcz.htm .

Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady

vyhlašuje

mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž

MUSICA NOVA  2005

1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2002.

3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9. Autor zašle do 10. října 2005 na adresu:

MUSICA NOVA 2005, HIS – Besední 3, 118 00 PRAHA 1

a) soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD (AC3, DTS, DVD audio) ve stereofonním záznamu s lokalizací indexovým číslem nebo časovým údajem (absolute time),

 b) místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.),

c) datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora.

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu (účastnický poplatek může být na žádost autora ze sociálních důvodů snížen nebo prominut). Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet:  Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3  a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli.

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2005.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2005 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.


INFORMACE:

Společnost pro elektroakustickou hudbu
tajemnice soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218, e-mail:
lenka.dohnalova@divadlo.cz

*    *    *

     Na internetových stránkách Slovenského rozhlasu http://www.radioart.sk/proj/musicanova byly zásluhou člena jury J.Ďuriše umístěny detailní údaje o všech soutěžích Musica Nova od r.1969 dosud  včetně kompletních nahrávek vítězných skladeb účastníků soutěže. Dále je zde uvedena řada nahrávek rozhlasových pořadů o elektroakustické a počítačové hudbě a také díla českých a slovenských skladatelů elektroakustické hudby.

*     *     *

      SEAH doplňuje nabídku CD s kvalitními nahrávkami elektroakustických skladeb ze soutěží MUSICA NOVA:

Audio CD a CD-R ve formátu mp3 (s originálním přehrávačem a seznamem) s oceněnými skladbami:
r. 2004 (R.de Man, A.Ferreira, F.Dhomont, E.Martinez, L.Vitásková, T.Williams, M.Maltis, M.Korkokiu, B.Gilliam, Y.C.Tseng, M.Mays, M.Rataj)

 

OBJEDNÁVKA:  Cena CD nebo CD-R   -  1 kus ................ 150,- Kč + poštovné a balné

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3,

tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz 

 

 

*   *   *   
Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů


   Koncert elektroakustické a computerové hudby RIEN à VOIR se uskutečnil v divadle Inspirace v Praze dne 18. října 2004 v 19:30 hod. V rámci koncertu zazněly s komentářem dr.L.Dohnalové také skladby českých autorů P.Kopeckého, S.Smejkalové a V.Matouška

 

   Druhý Koncert elektroakustické a computerové hudby RIEN à VOIR s videoprojekcí se uskutečnil v divadle Inspirace dne 1. listopadu 2004 v 19:30 hod. V rámci koncertu zazněly s komentářem dr.L.Dohnalové také skladby českých autorů O.Adámka, P.Gavlasové a M.Rataje

 

   Třetí Koncert elektroakustické a computerové hudby RIEN à VOIR s videoprojekcí se uskutečnil v divadle Inspirace dne 18. prosince 2004 v 19:30 hod. V rámci koncertu zazněly s komentářem dr.L.Dohnalové také skladby českých autorů J.Bednaříka, J.Doležalové, a týmu V.Ruska

   V pořadu Českého rozhlasu 3 – Vltava pod názvem „SOUDOBÁ HUDBA Z BRNA - Humor v hudbě – kuriozity v elektroakustické hudbě“ dne 29.prosince 2004 v 1:15 hod. byly uvedeny s průvodním slovem R.Růžičky také skladby našich členů V.Matouška, K.Odstrčila, R.Rejška a R.Růžičky     Čtyři rozsáhlé, dlouhodobě plánované, předem připravené a natočené pořady brněnského rozhlasu „Matiné z Brna s Rudolfem Růžičkou - Proměny elektroakustické hudby“, které se měly vysílat v ČR3 - Vltava od 11. do 14. ledna 2005 vždy od 10:15 do 11:30 hod., a v nichž měly zaznít také elektroakustická díla českých skladatelů a našich členů M.Kabeláče, M.Košuta, B.Mikoláška A.Piňose, M.Rataje, R.Rejška, R.Růžičky, M.Slavického a E.Viklického byly na poslední chvíli z rozhodnutí pražské hudební redakce zrušeny. Všichni postižení autoři byli o tomto svévolném postupu proti vhodnosti vysíláni elektroakustické hudby informováni.

Podle přímých informací od brněnského hud.redaktora J.Hlaváče rozhodl o vyřazení pořadů z vysílání vedoucí redaktor stanice Vltava Libor Dřevikovský sám osobně, možná po domluvě nebo s požehnáním nadřízených Bohuslava Vítka a Lukáše Hurníka, jak to bývá údajně obvyklé. Ostatně to potvrdil i oficiální vysvětlující dopis L.Dřevikovského, adresovaný R.Růžičkovi, kde je mj. uvedeno: „...Nikdo z Redakce vážné hudby stanice Český rozhlas 3 - Vltava nemá nejmenší výhrady či dokonce averze vůči elektroakustické hudbě. Příčina, proč Váš cyklus nebyl přijat pro pořad Matiné (a byl to jednoznačný názor vedení celé redakce a dramaturgie) spočívá v koncepci tohoto pořadu, která byla pevně stanovena a byla takto přijata zdrcující většinou našich posluchačů ... Jistě se shodneme ve faktu, že elektroakustická hudba je fenomén výjimečný, a pořad s touto tématikou si zaslouží daleko soustředěnější posluchačský přístup nežli tomu může být v deset hodin dopoledne běžného všedního dne...“ 
Někteří z postižených autorů aktivně na problém reagovali, např. kolega E.Viklický: „ ...situace je vážná, nikoliv pak zoufalá. Na p.Dřevikovského to nevypadá, spíše Lukáš Hurník ... Musíme nejspíš asi napsat petici přímo řediteli Kasíkovi...

   Důležité, proč se takto obšírně zabýváme celým problémem a uvádíme jej v Bulletinu, je budoucnost vysílání a natáčení EA hudby v rozhlasových studiích, jak se o ní zmiňuje závěrečná část dopisu redaktora Dřevikovského: „...Ve svém dopise se zmiňujete, že mnozí autoři i členové SEAH nemají v současné době žádnou příležitost vyrábět své elektroakustické skladby. Od loňského podzimu má ČRo Praha opět k dispozici po záplavách zničené studio v Karlíně, kde se s realizacemi elektroakustické hudby počítá a Redakce vážné hudby připravuje oslovení těchto autorů. Myslíme, že Vaše obavy o záporném postoji Rozhlasu k elektroakustické hudbě jsou neopodstatněné.“

Na to v odpovědi R.Růžička mj. uvedl: „... brněnský hudební redaktor Jan Hlaváč, který se příprav i natáčení pořadů osobně zúčastnil a garantoval tak jejich vhodnou koncepci pro „Matiné“, a který mně také potvrdil, že nikdo z pražského „vedení celé redakce a dramaturgie“, která nepřijala pořad do vysílání, neslyšel z natočených pořadů ani tón a nečetl z průvodního textu ani jedno slovo. Vedení mělo k dispozici pouze návrh textů pro rozhlasový věstník s názvy pořadů, se jmény autorů a názvy jejich skladeb. Proto rozhodnutí o vyřazení pořadů z vysílání považuji za neseriózní a nezodpovědné, ať o tom rozhodl kdokoliv ... Abych však neuzavřel svůj dopis jen negativním pohledem na problém s Matiné, musím ocenit pro mě překvapivý a do budoucna povzbudivý závěr Vašeho dopisu, o kterém budu postupně informovat všechny členy naší Společnosti pro elektroakustickou hudbu. Je to informace, že „ve studiu v Karlíně, se s realizacemi elektroakustické hudby počítá a Redakce vážné hudby připravuje oslovení autorů“. A hlavně mě potěšilo a uklidnilo: „Myslíme, že Vaše obavy o záporném postoji Rozhlasu k elektroakustické hudbě jsou neopodstatněné.   Během „Expozice Nové Hudby“ při Mezinárodním hudebním festivalu Brno dne 21.května 2005 ve foyer Loutkového divadla Radost se uskutečnil koncert SEAH s názvem: „Elektroakustické preludium“. Na koncertu zazněla skladba H.Kawamotové: „Burning“ s taneční kreací V.Kolečkářové a F.Tilzera. Měla také zaznít oceněná skladba české skladatelky Lucie Vitáskové v soutěži Musica Nova 2004 nazvaná „Ringing Colours“. Provedena nebyla...   Český rozhlas 3 – stanice "Vltava" zařadila do svého vysílání sérii pěti pořadů brněnské redakce nazvané „MUSICA MODERNA Z BRNA - Musica Nova – ze soutěže elektroakustické hudby“ od 30. května do 3.června 2005 vždy ve 23:15 s průvodním slovem R.Růžičky (text četl redaktor J.Hlaváč). První tři pořady byly věnovány historii soutěže, následující dva pořady vítězným dílům soutěží v letech 2003 a 2004. Zazněly skladby českých autorů a našich členů M.Jiráčkové, P.Kopeckého, M.Košuta, M.Mayse, K.Odstrčila, A.Parsche, P.Pavlasové, A.Piňose, M.Rataje, R.Rejška, R.Růžičky, K.Růžičkové, E.Viklického a L.Vitáskové.

 

   V rámci „Muzejní noci“ 4.června 2005 v Českém muzeu výtvarných umění v Praze zazněla ve 20:30 hod. na Koncertu elektroakustické hudby s úvodním slovem dr.L.Dohnalové o expresi v elektroakustické a akuzmatické hudbě také skladba člena SEAH M.Haase. Kromě ní byly provedeny

díla H.Kawamotové, R.de Mana a kompozice skupiny 4 Dimensions.

 

Koncerty v jednání:


   Nadále plánujeme pořádání koncertů s elektroakustickými skladbami našich členů ve spolupráci s Uměleckou besedou a tradičních koncertů
RIEN à VOIR ve spolupráci s HAMU, které se pravidelně konají v divadle Inspirace. Budeme usilovat o zařazování elektroakustických děl na festivalu Expozice experimentální hudby v Brně.

 

Hudební redakce brněnského rozhlasu připravuje pořady s elektroakustickou hudbou, věnované 80. výročí narození čestného člena SEAH Aloise Piňose a týmovým elektroakustickým skladbám.

 

 

*   *   *

 

 

   Do minulého, třináctého čísla našeho Bulletinu byl dodatečně vložen dlouho požadovaný článek Aloise Piňose o elektroakustické tvorbě brněnského kompozičního týmu z konce 60. a začátku 70.let. V posledním Bulletinu byl také uveden soupis profesionálních nahrávek elektroakustických skladeb z brněnské rozhlasové fonotéky, které jsou prozatím umístěny v kanceláři SEAH. Tyto nahrávky získal výměnou se zahraničními rozhlasovými studii v druhé půli 60.let vedoucí hudební režisér brněnského rozhlasu v tehdejší době Jiří Hanousek, který trvale žije v Německu a který je čestným členem naší Společnosti. Byl také dirigentem avantgardního orchestru „Studia autorů“, který aktivně spolupracoval s Týmem brněnských skladatelů, a předsedou Komise elektronické hudby při Svazu čs.skladatelů v Brně. Vyhověl naší žádosti a napsal vzpomínku na počátky elektroakustické hudební tvorby v Brně a vznik i činnost Brněnského elektronického studia. Uvedený text bude sloužit nejen jako zajímavá informace pamětníka, ale především jako historický studijní materiál pro vědeckou práci.  


Jiří Hanousek: O začátcích a konci Brněnského elektronického studia

 

Přátelé drazí, vy chcete po mně vzpomínky na začátky brněnské elektronické hudební tvorby? Vždyť je tomu víc jak 40 let a období mé přítomnosti nepřesáhlo ani první dekádu existence studia! Všechno je daleká minulost a nejsem si jist, že to někoho bude po tak dlouhé době ještě zajímat! Posílám tedy  jen jakýsi krátký souhrn historie Brněnského elektronického studia..

 

Začalo to v roce 1964 návštěvou pařížské Groupe de  Recherches Musicales v Praze, na jejíž seminář se sjeli zájemci z celé republiky. Dr. Eduard Herzog byl při tom hlavním prostředníkem a nezapomenutelným překladatelem informací Pierre Schaeffera, François Baylea, Guy Rebeila aj. o způsobu práce  s ukázkami vlastní tvorby, jakož i tvorby  Pierre Henryho, Luc Ferrariho, Bernarda Parmegianiho aj. Bylo to praktické seznámení s konkrétní hudbou po teoretických poznatcích  elektronické hudby ze studia v Kolíně nad Rýnem. Německý racionální přístup založený na tónových a šumových generátorech s propočtenými tónovými soustavami odlišnými od půltónového systému, byl najednou obohacen o nekonečné množství konkrétního zvukového materiálu, o jeho jednoduché opakování nekonečnou smyčkou, se systémem typologie zvukových objektů a jejich katalogizace.

 

Neváhal  jsem zahájit naši tvorbu v jednoduchých  technických  možnostech brněnského rozhlasu a vytvořit tak začátek Brněnského elektronického studia v jakési virtuální podobě, protože oficiální uznání takového pracoviště bylo stále ještě v tehdejší politické situaci – ať ve Svazu skladatelů, nebo pod všemocnou rukou krajského výboru strany - nemožné. Zvukoví mistři Miloš Šindelář, Ing. Igor Boháček nebo Otakar Tajovský nám byli velikou pomocí a spolutvůrci v technickém nápadu. První skladby na sebe nenechaly dlouho čekat: Kuksův Huprolog, Pololáníkovy Zvukové konverzace. Štědroňův Utis, Růžičkova Elektronia A nebo Piňosův Koncert pro magnetofonový pás a orchestr. Tím jsem mohl navázat styky se zahraničními elektronickými studii (zase samozřejmě privátně) v Paříži, v Kolíně, v Utrechtu, v New Yorku. Naši tvorbu jsem nabízel výměnou za snímky cizí. V cizojazyčné korespondenci šlo hlavně o výměnu zkušeností s výrobou a použitím technického zařízení. My měli k dispozici jen běžné hudební režie a měřící přístroje a chtěli jsme vědět, co mají jinde. V těchto stycích nás rozhodně předešli Slováci v bratislavském rozhlase, kteří mohli nakoupit zařízení v zahraničí. New York nám sice nabízel synthesizer, ale ten byl tehdy pro nás nedostupný. Na festivalu „Expozice experimentální hudby“ objevily se tak Stockhausenovy Kontakty, Zpěv jinochů, Parmegianiho Violostries, Ferrariho Jazzex nebo nizozemská fónická poezie doplněná naší poesií od Jiřího Valocha a Ladislava Nováka. Za prvních 5 let existence Brněnského elektronického studia jsme se stali největší výrobnou autonomních děl, neboť Bratislava, Praha a Plzeň pracovali i na scénických hudbách a pro potřeby doprovodné. Náš autorský okruh se rozrostl o Parsche, Ištvana a teamové skladby, které kombinovaly elektronický zvuk s instrumentálním. Alois Piňos s grafikem Daliborem Chatrným vytvořili např. kontrapunkt reprodukované grafiky s konkrétním zvukem. Vedle „Expozice experimentální hudby“ byl důležitý seminář ve Smolenici s Karlheinz Stockhausenem i Koncert Hudby dneška (bratislavský pendent našeho Studia autorů) v brněnské Křížové chodbě.

 

Všechna tato iniciativa byla trnem v oku primitivním členům stranického aparátu, kteří naši snahu vyrovnat se se světovým vývojem odměnili v „obrodném procesu“ zrušením všech našich aktivit včetně zbavení našeho zaměstnání a odsouzení k manuální práci. Pamatuji, že jsem 1971 dostal zákaz vstupu do rozhlasových budov a později v Bratislavě při výrobě Piňosova „Domova“ mě přátelé museli přes rozhlasovou vrátnici propašovat. Jako „nepřítel“ této společnosti jsem nemohl, než dát této společnosti vale a odejít navždy do emigrace. Jen zásluhou např. nedávno zemřelého hudebního redaktora Zdeňka Cupáka se většina snímků Brněnského elektronického studia zachránila před smazáním a zůstává jako doklad málem odbojové činnosti těch let.

 

 

 

*   *   *

Bulletin SEAH, číslo 14 / 2005

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Radlická  99,   150 00 PRAHA 5 - Smíchov,  Česká republika