BULLETIN SEAH  6/1997
Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno
 

       Mimořádné vydání

    Vážení členové SEAH, milí přátelé a příznivci elektroakustické hudby,

    v tomto roce nás situace v naší společnosti, která vznikla po úmrtí Karla Odstrčila, nutí k vydání již třetího bulletinu SEAH. Chceme, aby organizace, o jejíž založení se kolega a přítel K.Odstrčil z nás nejvíce zasloužil, nadále rozvíjela svou činnost a nejlépe tak uctila jeho památku.

Po čtvrtém, řádném čísle bulletinu, který obdrželi podle rozhodnutí výboru SEAH pouze členové, kteří zaplatili v loňském roce členský příspěvek, jsme vydali mimořádné, páté číslo našeho bulletinu, které jsme celé věnovali památce Karla Odstrčila. Toto smuteční číslo bylo zasláno všem našim členům. Také všem členům SEAH zasíláme toto mimořádné šesté číslo bulletinu, protože je pro další existenci SEAH důležité.

Další vydání bulletinu, pokud nedojde opětovně k nepředvídatelným událostem, budeme (jak již dříve rozhodl výbor SEAH s K.Odstrčilem) rozesílat jen těm členům, kteří uhradili nebo uhradí za tento rok členský příspěvek (přikládáme složenky), protože zvýšené náklady na rozmnožování bulletinu a poštovní poplatky nám neumožňují bulletin posílat i těm členům, kteří svou základní členskou povinnost nesplní. Přitom se budeme držet zásady, určené již dřívějším rozhodnutím výboru SEAH, že tyto členy nebudeme z naší Společnosti vylučovat, nebudou však dostávat náš bulletin, pozvánky ani jiné materiály, protože poštovné nás nejvíce finančně zatěžuje a členský příspěvek je alespoň částečně dotuje. Pokud písemně nepožádají o zrušení členství, zůstanou našimi členy.

    Jménem současného vedení SEAH
    Mgr. Rudolf Růžička
    spolupředseda SEAH a předseda moravské sekce SEAH
 

    V úvodu k tomuto mimořádnému číslu bulletinu chceme všechny členy stručně informovat o akcích, ke kterým došlo v SEAH po úmrtí Karla Odstrčila. Pro vyřizování neodkladných záležitostí funkce předsedy Společnosti převzal její vedení dosavadní spolupředseda SEAH a předseda její moravské sekce Rudolf Růžička. Ve spolupráci s Taťánou Bublíkovou - Odstrčilovou a po jednání s ostatními členy dosavadního výboru SEAH došlo ke změně podpisového práva na účtu naší společnosti v České spořitelně na Sofijském nám. v Praze. Podpisový vzor ing.K.Odstrčila byl nahrazen podpisem mgr.R.Růžičky, aby bylo možné pracovat s účtem. Druhý podpisový vzor mgr.T.Bublíkové zůstal beze změny. Rovněž bylo nutné projednat neodkladné existenční a provozní záležitosti naší Společnosti s ředitelem Nadace ČHF dr.Drozdem, vedoucím HIS dr.Pudlákem, Nadací OSA a jinými institucemi, zajistit plánované koncerty SEAH, podat termínované žádosti o dotace, granty a sponzorské dary, pokračovat v organizaci letošní mezinárodní soutěže "Musica Nova" a mj. i vyřizovat poštu tak, aby řádný chod SEAH nebyl narušen. V těchto fázích byl po návratu z U.S.A. nápomocen mgr.Libor Zajíček v rámci svých dřívějších zkušeností s provozem SEAH a soutěže Musica Nova.

Vzhledem k dosavadním skutečnostem, současnému stavu vedení SEAH, aktivitám jednotlivých členů, perspektivní činnosti a v neposlední řadě i zájmu o nehonorovanou a časově náročnou práci ve výboru a vedení SEAH, předkládáme po dohodě se stávajícími členy výboru SEAH následující návrh řešení další existence a provozu naší Společnosti:

    1. Provést mimořádné volby výboru SEAH tak, aby se jej mohli bez obtíží a diskriminace zúčastnit všichni členové. V tomto bulletinu, který rozesíláme všem našim členům, předkládáme kandidáty do výboru SEAH, přičemž každý člen může písemně na adresu naší Společnosti uvést svůj nesouhlas s kandidátem do výboru nebo navrhnout jiného kandidáta - a to do 20. října 1997. Pokud neobdržíme od členů písemné námitky ke složení výboru, bude jejich mlčení považováno za souhlas s kandidáty do výboru. Takto odpadne "schůzování" a diskriminace nepražských členů SEAH, jimž by naše Společnost nemohla proplácet cestovné na volební schůzi, o ztrátě času nemluvě.

    1a. Návrh členů výboru SEAH:
mgr.Taťána Bublíková - Odstrčilová, dr.Miroslav Kaduch, prof.Alois Piňos, mgr.Radek Rejšek, mgr.Rudolf Růžička, dr.Milan Slavický, mgr.Libor Zajíček

    1b. Předpokládané vedení výboru, pokud dojde ke zvolení, stručné odůvodnění:
R.Růžička - předseda SEAH (dosavadní spolupředseda SEAH, předseda moravské sekce SEAH, podpisové právo SEAH, předseda jury soutěže Musica Nova)
R.Rejšek - místopředseda SEAH (místo J.Jiráska, který funkci již prakticky nevykonával, redaktor pro elektroakustickou hudbu v Českém rozhlase v Praze, návaznost SEAH na výrobu elektroakustické hudby v rozhlase, nejvyšší ocenění z českých skladatelů v novodobé soutěži Musica Nova, člen jury soutěže Musica Nova)
T.Bublíková - jednatelka, manažerka SEAH (organizační, provozní a ekonomické zkušenosti ze spolupráce s K.Odstrčilem, podpisové právo SEAH)
L.Zajíček - tajemník, sekretář SEAH (styky se zahraničím, perfektní znalost angličtiny, elektronická pošta k dispozici, organizační tajemník soutěže Musica Nova)
M.Kaduch, A.Piňos a M.Slavický - členové výboru (jsou dosavadními členy výboru SEAH, zastupující i mimopražské členy, členové jury soutěže Musica Nova)

    1c. Zvolení členové výboru se poprvé sejdou k jednání 23. října tr. ve večerních hodinách po skončení prvního dne zasedání jury soutěže Musica Nova ´97 v místnostech SEAH na Radlické.

    2. Současný výbor SEAH se rozhodl navrhnout všem členům, aby jmenovali Karla Odstrčila čestným členem SEAH in memoriam za jeho zásluhy o naši Společnost. Jako každé jmenování čestného členství je podle stanov SEAH třeba souhlasu všech členů. Proto i tento návrh předkládáme formou písemného rozhodnutí obdobně jako v bodě 1. Mlčení budeme opět považovat za souhlas se jmenováním.

    Jménem dosavadního a současného vedení SEAH i redakce BULLETINU:
    Mgr.T.Bublíková - Odstrčilová, Mgr.Rudolf Růžička, Mgr.Libor Zajíček
Praha, dne 20. září 1997.
 

    Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu zve všechny členy a přátele na koncerty s elektroakustickými skladbami našich členů:

    Mezinárodní hudební festival Brno - "Expozice Nové Hudby" - Koncert elektroakustické a mikrointervalové hudby - 5. října 1997 v 18 hod. v prostorách brněnského planetária. Na programu zazní skladby našich členů D.Forró, M.Košuta, K.Odstrčila, M.Pudláka, R.Růžičky a E.Viklického. Na koncertě budou provedeny také vítězné skladby ze soutěže “Musica Nova ´96” M.Aingera a Ch.Bestora.

    20. října 1997 v 19,30 hod. se uskuteční v prostorách Českého rozhlasu v Plzni Koncert k uctění památky K.Odstrčila, sestavený ze skladeb K.Odstrčila a jeho přátel.

    Pražský festival "Dny soudobé hudby 1997", pořádaný Společností skladatelů při AHUV, realizuje ve spolupráci s vedením SEAH Koncert elektroakustické hudby dne 12. listopadu 1997 v 19,30 hod. na Deylově hudební konzervatoři (Maltézské nám.) se skladbami našich členů D.Forró, M.Hlaváče, P.Kopeckého, M.Košuta, V.Matouška, I.Medka, R.Rejška a R.Růžičky.

    Na "Třídenním" festivalu soudobé hudbydne 2. prosince 1997 v sále B.Martinů HAMU (Malostranské nám.) v 19,30 hod. zazní v rámci Koncertu elektroakustické hudby vítězná díla soutěže “Musica Nova ´97”. Před koncertem se uskuteční předávání cen autorům vítězných skladeb. Koncert bude doplněn elektroakustickými skladbami členů naší SEAH.
 
 

Bulletin SEAH, mimořádné vydání - číslo 6 / 1997
Redakce a vydavatel: Společnost pro elektroakustickou hudbu,
Radlická 99, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov, Česká republika
tel.02/537374, fax 02/4014083