Česká elektroakustická hudba 2
Czech Electroacoustic Music 2

1  Karel Odstrčil: Pět etap
Rudolf Růžička: Aves
Radek Rejšek: Carmen campanarum
Marta Jiráčková: Bláznivý rej
5  Miroslav Pudlák: Dejte mi pevný bod
Michal Košut: Kometa
Pavel Kopecký: Zátiší s pierotem
 
 

 KO 0005 TOTAL TIME 70:25

© SOLITAIRE K.O. Agency Prague 1998 Made in Czech Republic
Reklamní, neprodejný výtisk * Not for sale

 


    Česká elektroakustická hudba  2

Druhý kompaktní disk s českou elektroakustickou hudbou, který vydává Společnost pro elektroakustickou hudbu, je věnovaný památce Karla Odstrčila, který se vrcholnou měrou zasloužil o organizaci a propagaci elektroakustické hudební tvorby u nás po roce 1989. Především jeho zásluhou vydala SEAH první CD s českou elektroakustickou hudbou. Ing. Karel Odstrčil se již vydání tohoto kompaktního disku nedožil. Náhle skonal dne 21. května 1997. Skladba Pět etap je jeho posledním dokončeným a realizovaným elektroakustickým hudebním dílem.

Stěžejním zdrojem systematických informací o české elektroakustické hudbě je osobní slovník Miroslava Kaducha "Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994", jehož druhé rozšířené a doplněné vydání vyšlo v Ostravě v roce 1996.

Všechny skladby na tomto kompaktním disku byly realizovány v 90. letech ve studiích Českého rozhlasu v Praze s výjimkou skladby Pavla Kopeckého, která vznikla v Elektroakustickém studiu Filmové fakulty Akademie múzických umění.
 

    1 Karel Odstrčil Pět etap
Skladba Pět etap pro trombón a magnetofonový pás je rozdělena na pět částí - etap s názvy: Obrovské nadšení, Obrovský bordel, Hledání viníků, Potrestání nevinných a Odměnění nezúčastněných. Názvy jednotlivých etap jsou při koncertním provedení nahlašovány česky a rusky. Autor s humornou nadsázkou dodává: "Rusky proto, aby někteří cizinci, přišedší na koncert, dobře rozuměli." Skladba byla realizována v roce 1996. Na trombón hraje Radomil Hertl.

    2 Rudolf Růžička Aves
Skladba Aves (Ptáci) vznikla na základě využití přírodních zvuků původního ptačího zpěvu. K samplování a následujícím úpravám vybral autor zpěv různých druhů pěnice, zejména pěnice vlašské (Sylvia nisoria), který je charakterizován častými ostrými vrčivými zvuky. Konečná stereofonní verze díla byla vytvořena koncem roku 1994 s využitím možností melodických, harmonických a rytmických obměn skladatelova počítačového kompozičního programu CCOMP.

    3 Radek Rejšek Carmen campanarum
Při realizaci elektroakustické fantazie Carmen Campanarum vytvořené ze zvuku zvonů a vokálů využil autor zejména zvuku hodinového stroje pražské Lorety, který symbolizuje plynutí času. Různé podoby výroku "Deo gratias" prostupují celou skladbu v nejrůznějších odvozených podobách stejně jako zvuk hodin. "Hlas zvonu jako symbol je určen k oslavě Boha a je chvalozpěvem a poděkováním za veškerou naši zdejší existenci" říká autor. Skladba získala druhou cenu v prestižní mezinárodní kompoziční soutěži elektroakustické hudby "MUSICA NOVA" v roce 1992 .

    4 Marta Jiráčková Bláznivý rej
Třetí část z šestidílného elektroakustického baletu Loď bláznů z roku 1991, inspirovaného stejnojmenným obrazem Hieronyma Bosche, líčí nesourodé vztahy na lodi. Mužský smích a vzlykot se mísí s ženským smíchem, který střídavě přechází v pláč, jak to bývá u lidí s narušenou duševní rovnováhou, postavy se zmnožují, rovněž tak hudební materiál. Rytmus tance se zrychluje a zhušťuje v několika etapách až do závěru, který vrcholí bláznivou taneční extází. Zpěv a hlasové objekty ztvárnili Marta Krásová a Michal Pavlata, na syntetizéry hraje Marta Jiráčková.

    5 Miroslav Pudlák Dejte mi pevný bod
Důvodem k vytvoření elektroakustické skladby Dejte mi pevný bod byl dlouholetý autorův sen o prozkoumání "nestabilního" hudebního prostoru, kde všechny tóny neustále pomalu glissandovitě klesají, ale jejich vzájemné harmonické poměry a melodické dění přitom nejsou narušeny. Původní autorova představa byla tato: "Na horním prahu slyšitelnosti se nenápadně objevují stále nové zvuky a zapojují se do pomalu klesající harmonie, jiné zatím postupně mizí v nejhlubších polohách a tak stále dokola; mělo by to trochu působit závrať, podobně jako planetárium." Skladba byla dokončena v roce 1992.

    6 Michal Košut Kometa
Ve skladbě Kometa oscilují výrazové prostředky hlasu mezi sprechgesangem a zpěvem, hlas je zároveň nepatrně technicky upravován. Doprovodná složka je vytvořena výhradně pomocí syntetizérů a slouží k dokreslení atmosféry textu Josefa Soukopa. Realizace skladby se uskutečnila v roce 1994 za interpretační spolupráce sopranistky Márie Vaniakové.

    7 Pavel Kopecký Zátiší s pierotem
Na půdorysu tradiční dramatické formové výstavby charakterizoval skladatel známou postavu pierota v kompozici Zátiší s pierotem pro klavír s doprovodem elektroakustických zvuků. Skladba je třívětá, komorního typu s dominantním postavením sólového klávesového nástroje. Dílo vzniklo v roce 1993. Na klavír hraje Věra Kopecká.
 


      Czech Electroacoustic Music 2

The second CD of Czech electroacoustic music which was produced by the Czech Republic's Society for Electroacoustic Music (SEAH), and is dedicated to the memory of Karel Odstrčil, the leading proponent of the organization and dissemination of electroacoustic music in the Czech Republic after 1990. Due to his ambition SEAH produced its first CD of Czech electroacoustic music.
Unfortunately, Karel Odstrčil did not live to see this CD's production for regretfully passed away on 21 May 1997. Thus, in memory of Karel Odstrčil, SEAH is including his last completed electroacoustic composition.

To read more about Czech electroacoustic music and its history, here are two sources.
Zajíček, Libor. "History of Electroacoustic Music in the Czech and Slovak Republics, The." Leonardo Music Journal vol. 5 (1995): 39–48.
——. Oral History of Electro-Acoustic Music of the Czech and Slovak Republics, An. Master's thesis, San Jose State University, 1995.
All this CD's compositions were produced in the studios of the Czech Radio in Prague, except for Pavel Kopecký's piece, which was produced at the Electroacoustic Studio at the Academy of Performing Arts, Film Faculty.

    1 Karel Odstrčil Pět etap (Five Stages)
Pět etap for trombone and magnetic tape is in five movements: Huge Enthusiasm, Huge Mess, Search of the Guilty, Punishment of the Innocent, and the Reward of the Non-Participants. Titles of the movements are reproduced during the concert both in Czech and Russian. Odstrčil adds humorously: "It is in Russian so that some foreigners, attending the concert, "understand" well." Pět etap was realized in 1996. Radomil Hertl performs the trombone.

    2 Rudolf Růžička Aves
The composition Aves (Birds) arose on the basis of natural sounds of birds. The singing of various species of the Sylvia bird (especially of the Sylvia nisoria), distinguished by the repeated sharp and snarl sounds, was chosen for the sampling and subsequent use of the bird's sounds. "Aves" was realized during the end of 1994 with the help of the utilization of the musical computer program CCOMP, primarily due to its possibilities of melodic, harmonic and rhythmic modifications.

    3 Radek Rejšek Carmen campanarum
Making use of bell and vocal sounds, Rejšek worked with sounds of Prague church, Loreta's bells and clock, which represent the passing of time. Various forms of the liturgical text "Deo gratias" appear in the composition just like the bell sounds. The sound of the bell is a symbol of God, and is a song of praise and thanks for our present existence. It received second prize in the international electroacoustic music competition, MUSICA NOVA, in 1992.

    4 Marta Jiráčková Bláznivý rej (Crazy Dance)
Bláznivý rej, the third movement of the six-movement electroacoustic ballet, Loď bláznů (Ship of Fools), inspired by the painting with the identical name by Hieronym Bosch, resolves opposite human relationships on a boat. Man's laughter and gasp are mixed with woman's laughter which changes with sobbing, as it is in people with a spiritual imbalance. The number of voices becomes multiplied just as the musical material. The dance's rhythm accelerates and multiplies in several stages until the ending, which climaxes in a crazy dance ecstasy. Song and voices are those of Marta Krásová and Michal Pavlata, and Marta Jiráčková performs on synthesizers.

    5 Miroslav Pudlák Dejte mi pevný bod (Give Me a Firm Ground)
The reason for the creation of Dejte mi pevný bod was the composer's many-year dream to search an "unstable" musical space where all tones always slowly fall in a glissando, while their significant harmonic relationships and melodic movement do not change. Pudlák adds: "New sounds constantly appear in the upper frequency range and mix into slowly the falling harmony. Others slowly disappear in the lowest frequency range and so on. It should suggest a state of dizziness as being in a planetarium."

      6Michal Košut Kometa (Comet)
Expressive capabilities of the voice oscillate between Sprechgesang and song in Kometa, where the voice is technically edited slightly. The accompanied synthesizer part aids in the complement of the text's atmosphere, written by Josef Souchop. The soprano is Mária Vaniaková.

      7 Pavel Kopecký Zátiší s pierotem (Still Life with Pierot)
It is not necessary to describe Pierot in this composition, which is for piano and accompanying electronic medium, but only add a few words about its form and compositional material. The composition is in three movements, with the solo keyboard instrument dominating as in chamber music. Kopecký combined acoustic and electroacoustic sounds in a traditional, dramatic form. Věra Kopecká performs the piano.Text: Rudolf Růžička, Libor Zajíček