CD-ROM Katalog české artificiální elektroakustické hudby

 

Upozorňujeme na projekt CD-ROM katalogu české artificiální elektroakustické hudby dr. Lenky Dohnalové, Ph.D. (ve spolupráci s prof. ing. Václavem Syrovým, CSc. – Zvukové studio HAMU) přijatý MK ČR v rámci programu Výzkum a vývoj pro r. 2000-2001 s přispěním Nadace ČHF.

 

Projekt jednak reagoval na vypsané téma MK ČR na zpracování tématického katalogu části současné české hudební tvorby, jednak navazuje na doktorskou disertaci L. Dohnalové Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR (1998), jejíž součástí je databáze české elektroakustické hudby (disertace je v edičním plánu pro r. 2000 PF UK). 

 

Cílem projektu je zlepšení současné evidence dané tvorby v již existující databázi, upřesnění a opravy dat, zvýšení formalizace popisu a terminologie samozřejmě s ohledem na specifický charakter této hudby. Součástí je také inovace programového prostředí. 

 

V současné době je autorům rozesílán dotazník. Prosíme o spolupráci. Dotazník je jen součástí komplexnějšího přístupu, ale velmi důležitou a v některých aspektech nezastupitelnou (např. ve sdělení autorského záměru, sémantiky event. autointerpretace formy a tektoniky skladby). Dotazník bude rovněž přístupný na stránce SEAH a ze stránky autorky (viz položka Aktuální projekt na str. http://www.nipax.cz/chr/dohnalova.html, event. přímo na adrese www.nipax.cz/dotaznik.html. Na rozdíl od slovníku dr. M. Kaducha je práce soustředěna na tvorbu (popis jednotlivých skladeb), osobní údaje budou řešeny formou odkazu na další zdroje (např. web. str. autora apod.). CR-ROM by měl existovat také v anglické verzi.

 

Projekt je ojedinělý i v mezinárodním kontextu, protože tento způsob zpracování katalogizace formou relativně podrobné databáze se zvukovými incipity (event. typickou další ukázkou) zatím není v EAH použit.

Bližší informace prosím konzultujte přímo s autorkou na dohnalova@email.cz, event. na domácí adrese a telefonu (Jeronýmova 7, Praha 3, 130 00, tel. 6279198 nebo 0603/584218). 

 

 

 

Dotazník tohoto projektu:

 

 

Autonomní artificiální EAH v ČR (CD-ROM katalog) - dotazník

 

AUTOR (AUTOŘI) – oficiální název týmu

 

NÁZEV SKLADBY (kompletní), event. překlad do angl., existence variant

 

DATUM VZNIKU – projektu: Realizace ve studiu (studiích):

(Pozn.:Rozlišení na vznik projektu a realizace platí samozřejmě jen v případě pregnantního autorského rozlišení, event. pro případ, že preskriptivní projekt vznikl dlouho před jeho studiovou realizací.)

 

MÍSTO REALIZACE:

 

REALIZAČNÍ TÝM:

 

MÍSTO ULOŽENÍ ORIGINÁLU:

2. event. též formátově plnohodnotné kopie:

 

FORMÁT originálu zatrhněte:

Studiový pás, rychlost 19 nebo 38, DAT, CD 

Mono, stereo, quadro, vícekanálový (specifikujte……..), surround efekt.

 

ČAS (Pozn. V případě live eletronic music s určitým improvizačním podílem)

A)  časové limity projektu

B)   čas jedné z realizací zachycené na pásu nahrávky ve studiovém formátu (viz výše).

 

DRUH (Zatrhněte podle všech kritérií):

V klasifikaci podle realizace: A) tzv. hudba pro pás B) live electronic music

Computerová (prolíná všemi dalšími kategoriemi). s rozlišením 

a) na významné užití počítače při generování zvuku (aa)z existující knihovny ab) autorsky vytvářené

b) na užití počítače při kompozici (v hudební syntaxi)

V klasifikaci podle výchozího materiálu a) konkrétní aa) neokonkrétní (sampling) b)elektronická (fonosyntéza) c) kombinovaná (konkrétní+elektronická) cc)kombinovaná s užitím netransformovaného vokální nebo instrumentální složky (s event. specifikací)

 

VÝCHOZÍ ZVUKOVÝ MATERIÁL (zatrhněte, specifikujte):

a) Přirozené zvuky (hlasy, nástroje, přírodní zvuky, industriální zvuky, konkretizujte:

b) Syntetické zvuky. Specifikujte: 

 

TYPY PŘÍSTROJU, HARDWARU použité při skladbě (významné z hlediska hlavního záměru a estetických kvalit kompozice a realizace)

 

SOFTWARE:

 

ZÁSADNÍ POUŽITÉ METODY ZPRACOVÁNÍ ZVUKU z hlediska záměru a estetických kvalit kompozice (např. využití kontaktního mikrofonu, kvadrofonie, efektu echa, různých typů syntézy zvuku apod.)

 

FORMA: v tradiční abstraktní klasifikaci (např. AXA, variační, oblouková apod.)

 

ZÁSADNÍ TEKTONICKÝ A SÉMANTICKÝ ZÁMĚR

Pozn. Tektonika je chápána ve vymezení K. Janečka jako konkretizace abstraktního formálního schématu (např. postupné zahušťování zvuku nebo postupný nárůst entropie apod.).

Sémantický záměr uveďte, pokud existuje.

 

PROVEDENÍ – premiéra česká (datum a místo)

premiéra zahraniční (datum a místo)

event. další provedení

 

GRAMOFON. NAHRÁVKA (ed., rok, číslo)

 

OCENĚNÍ

 

PARTITURA anone

Popis partitury (zatrhněte, event. specifikujte)

A)tisk(Vydavatel, rok, číslo apod.)

B) rukopis

C) typ: preskriptivní (tj. poměrně detailně zpracovaná a priori),

deskriptivní(tj. a posteriori) a) fenomenologická (tj. poslechová)

b) technická (tj. např. automaticky generovaná počítačem)

D) typ zápisu (event. specifikujte):

a)    grafická,

b)   graficko-notovaná

Formát: (A4, A3 apod.):

Počet listů:

Uložení:

 

REFERENCE (tj. odkazy na články apod.)

 

Můžete poskytnout svou zvukovou kopii pro tento účel?

 

Vlastní návrh na smysluplnou nejkratší zvukovou ukázku ve smyslu incipitu či tématu (sekundy skladby od do).

 

Pokud se údaje nevejdou, přiložte, prosím, na dalších listech. Uvítám i vyjádření k formě dotazníku (výběru položek apod.).